Prázdny košík
 
×
 x 

Prázdny košík

EPOS

Slovenské vtáky

 

Publikácia

FOTOMONOGRAFIE
PRÍRODY

Kúpiť teraz!

Prvé slovenské
vydania `Mayoviek`

MAYOVKY

 

 

 Horár Sever
 Poľovnícke príbehy z Liptova

Publikácie

Učebnice pre autoškoly

a žiadateľov o zbrojný preukaz

  • PSY – Kynologický náučný slovník

  • Plemená pracovných psov

  • Poľovné psy

  • Spoločenské psy, teriéry a chrty

Bohato ilustrované publikácie o vývoji plemien poľovných psov, spoločenských psov, teriérov a chrtov uznávaných Medzinárodnou kynologickou federáciou - FCI.

Publikácie

POĽOVNÍCKE
FOTOPRÍBEHY

PUBLIKÁCIE

KNÍHKUPECTVO

HĽADAŤ

PARTNERI

Aktuálne novinky

Obchodné podmienky

IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN:

Predávajúci:
Internetový obchod epos.sk vedený pod hlavičkou firmy:
Ing. Miroslav Mračko, Epos
Vajanského 14
03401 Ružomberok
IČO: 11791519,           IČDPH: SK1020486731
živ.reg. 105-7706
(ďalej len „Epos“)

Kupujúci-zákazník:
Registrovaný užívateľ (fyzická alebo právnická osoba) v internetovom obchode http://www.epos.sk/, ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke predávajúceho.
Kupujúci - spotrebiteľ:
Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú základné ustanovenia o podmienkach predaja a dodaní tovaru, výkonu služby medzi predávajúcim a kupujúcim sa vzťahujú na všetky ponuky, objednávky a dodávky uskutočnené predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom distribučných ciest, pokiaľ nie sú písomne dohodnuté alebo potvrdené iné podmienky. Obchodné podmienky, ktoré by si kupujúci stanovil alebo nárokoval inak, ako je nižšie uvedené alebo dopredu dohodnuté či potvrdené, nie sú pre predávajúceho záväzné.

2. Objednávanie tovaru

Zákazník si môže tovar objednať osobne, telefonicky, písomnou formou (objednávka zaslaná poštou, faxom alebo e-mailom) alebo prostredníctvom virtuálnej predajne. Potvrdenie objednávky zaslanej poštou alebo prostredníctvom faxu sa vykonáva len na základe žiadosti o potvrdenie uvedenej v objednávke.
Objednávka musí okrem názvu tovaru a množstva obsahovať tieto údaje:
Meno zákazníka
Názov firmy*
Kontaktná osoba (meno a telefónne spojenie)*
Adresa
Telefónne číslo, email
IČO*
DIČ, IČ DPH*
-----------------------------------------------------------
* Povinné údaje pre podnikateľské subjekty.

Objednávky prostredníctvom virtuálneho obchodu:
- Objednávka vzniká na základe potvrdenia objednávky vo virtuálnej predajni http://www.epos.sk/.
- Objednávky uskutočnené prostredníctvom virtuálnej predajne sú rovnocenné s objednávkami uskutočnenými iným spôsobom a sú záväzné pre predávajúceho a kupujúceho.
- Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávacom formulári. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávacom formulári pravdivé a presné údaje.
- Po zaslaní objednávky systém automaticky odosiela na e-mail potvrdenie o prijatí objednávky.

3. Cena, spôsob platby

Ceny uvedené v internetovom obchode epos.sk sú platné v čase objednania tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke epos.sk. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky.
Za tovar objednaný v internetovom obchode http://www.epos.sk/. je možné zaplatiť tromi spôsobmi :
- pri objednávke na dobierku pracovníkovi Slovenskej pošty pri prevzatí zásielky,
- priamym vkladom alebo prevodom na účet. Po pripísaní vloženej sumy na účet firmy Epos, Vám bude objednaný tovar odoslaný na Vašu adresu. Dokladom o vklade na účet alebo prevode na účet na účet je výpis z účtu kupujúceho alebo ústrižok poštovej poukážky.
- v hotovosti - pri preberaní tovaru osobne v predajni Epos: Vajanského 14, 034 01 Ružomberok.
Ceny vo virtuálnom obchode sú uvedené v mene euro vrátane DPH. Ceny tovarov sú uvádené bez poplatkov za dopravu.

4. Dodanie, prevzatie tovaru

- Osobné prebratie v predajni Epos: Vajanského 14, 034 01 Ružomberok v čase: 6:30 do 15:00 (Pon.- Piat.).
- Slovenská pošta, dodacia doba do 7 pracovných dní.
Dobierková zásielka pri nákupe z e-shopu epos.sk (doprava v rámci SR): (poštovné+balné) 3,50 €
Dodanie do zahraničia prostredníctvom služieb Slovenskej pošty. Poštovné a balné alebo cena za zaslanie je stanovená podľa platného cenníka poskytovateľa týchto služieb (Slovenskej pošty) a jej presnú výšku je možné zistiť telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
Ku každému tovaru je priložená faktúra (alebo pokladničný blok), ktorá zároveň slúži  ako daňový doklad, dodací a záručný list.

5. Práva predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak sa tovar už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazne zmenila jeho cena, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V tomto prípade Epos kontaktuje kupujúceho za účelom riešenia objednávky telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny mu budú finančné prostriedky vrátené do 15 dní prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

6. Odstúpenie od zmluvy pri zásielkovom predaji
Ak ide o fyzickú osobu a dodávaný (objednaný) tovar (služby, výkony) jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“), spotrebiteľ má podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. o podomovom a zásielkovom predaji nasledovné práva:
- Spotrebiteľ (odberateľ) má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy a vrátiť dodaný tovar najneskôr do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
- Spotrebiteľ oznámi odstúpenie od zmluvy a tovar vráti na adresu Ing. M. Mračko, EPOS, Vajanského 10, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/4320 570, 4326 112. Na tejto adrese môže uplatniť aj sťažnosti a reklamácie, požiadavky na opravu a výmenu tovaru a na servisné služby.
- Na dodaný tovar sa vzťahujú všeobecne platné ustanovenia o záruke podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (záručná doba 24 mesiacov).
- Spotrebiteľ je viazaný svojou ponukou (vrátane ceny) najmenej 30 dní po jej zaslaní, resp. 30 dní po avizovanej (dohodnutej) výrobe tovaru (vydaní publikácie). Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak pôjde o dodávku časopisov a periodickej tlače.
V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci informuje firmu Epos zaslaním e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo telefonicky na čísle 044/432 05 70.
Do e-mailu kupujúci uvedie meno, priezvisko, tel. číslo a číslo objednávky.
Tovar kupujúci doručí kompletný a nepoškodený v pôvodnom obale spolu s originálom dokladu o kúpe na adresu:
Ing. Miroslav Mračko - EPOS
Vajanského 10
034 01 Ružomberok
Vrátený tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci my vráti zaplatenú sumu zníženú o náklady súvisiace s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
Kúpna cena tovaru, resp. jej časť bude kupujúcemu vrátená v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

7. Záruka, reklamácia

Na dodaný tovar sa vzťahujú všeobecne platné ustanovenia o záruke podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka (záručná doba 24 mesiacov - začína plynúť dňom prevzatia tovaru). Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je zásielka výrazné poškodená prepravou má kupujúci právo ju neprevziať.
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, na ktorý sa vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.
Reklamovaný tovar kupujúci zašle dôkladne zabalený s priloženou kópiou faktúry a stručným popisom reklamácie na adresu:
Ing. Miroslav Mračko - EPOS
Vajanského 10
034 01 Ružomberok
Tovar kupujúci nemôže poslať na dobierku, dobierky predávajúci nepreberie.
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s tovarom reklamačný protokol. 

8. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávajuci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednavajuci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.
Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas aby predávajúci zhromažďoval a používal údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Firma Epos si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti ochrany osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. V tomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. 
Ak je pri registrácii aktivovaná možnosť zasielania upozornení o novinkách, udeľuje týmto objednávateľ (kupujúci, registrovaný zákazník) súhlas na zasielanie elektronických správ prostredníctvom e-mailu o nových produktoch v ponuke predávajúceho. Túto službu môže objednávateľ (kupujúci, registrovaný zákazník) kedykoľvek zrušiť - prostredníctvom e-mailu, telefonicky, faxom a pod, resp. požiadať o vyradenie z distribučného zoznamu elektronických adries zasielaných noviniek.

9. Záverečné ustanovenia
Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Internetový obchod http://www.epos.sk/. je pripravovaný s maximálnou pozornosťou, napriek tomu firma Epos nemôže ručiť za uplnú bezchybnosť a dokonalú presnosť obsiahnutých informácií.
V prípade zaznamenania chyba môže zákazník firme Epos chybnú informáciu oznámiť.
Epos si vyhradzuje právo meniť obsah svojho virtuálneho obchodu podľa potrieb bez predchádzajúceho upozornenia.